W. Dale Summerford, CFC
Tax Collector, Gadsden County FL

Total Taxes Levied By The Following Taxing Authorities:

                                                                             2021                         2022

Gadsden County Board of County Commissioners     $ 14.6 million              $ 16.2 million

School Board Required Local Effort                          $  6.3 million              $   6.8 million

School Board Discretionary                                     $  4.1 million              $   4.6 million

Chattahoochee                                                      $ 31 k                        $  106 k

Greensboro                                                           $ 42 k                        $    47 k

Gretna                                                                  $ 138 k                      $  152 k

Havana                                                                 $ 138 k                      $  189 k

Midway                                                                 $ 901 k                      $  1 million

Quincy                                                                  $ 1.3 million               $  1.7 million